REGULAMIN SKLEPU 

1. Postanowienia wstępne

1.     Sklep internetowy JAZU dostępny jest pod adresem internetowym www.jazu.pl , prowadzony jest przez G.Majewskiego i P.Zakrzewskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą JAZU S.C. G.Majewski P.Zakrzewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 118-00-64-509, REGON 010784608.

2. Definicje

1.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

2.     Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JAZU S.C. G.Majewski P.Zakrzewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 118-00-64-509, REGON 010784608.

3.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

4.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.jazu.pl

6.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystywaniem jednego, lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

7.     Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane są za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.     Konto - konto Klienta Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

11 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem

1.     Adres Sprzedawcy: ul. Starej Baśni 8/81; 01-853 Warszawa 

2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@jazu.pl

3.     Numer telefonu Sprzedawcy: 605-314-521 ; 22-835-40-46

4.     Numer FAX Sprzedawcy: 22-835-40-47

5.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 1140 2004 0000 3802 8215 4861

6.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

7.     Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 18:00

4. Wymagania techniczne

1.     Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:

o    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

o    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

o    włączona obsługa plików cookies

5. Informacje ogólne

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczne Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt.6 Regulaminu.

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.     Na końcową - ostateczną - kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.  Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na na wcześniejsze obliczenie wartości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

o    Imię 

o    Nazwisko 

o    Adres dostawy

o    Prawidłowy numer telefonu 

o    NIP - w przypadku chęci otrzymania faktury VAT

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt.3

7. Zasady składania Zamówienia 

1.     W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     zalogować się do Sklepu

2.     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "do koszyka"(lub równoznaczny)

3.     zalogować się na Konto

4.     kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę" oraz potwierdzić zamówienie, klikając w  link przesłany w wiadomości e-mail

5.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt.8.3

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

o    przesyłka kurierska 

o    przesyłka kurierska pobraniowa 

o    przesyłka paczkomatowa 

o    przesyłka paczkomatowa pobraniowa

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

o    płatność za pobraniem 

o    płatność przelewem na konto Sprzedawcy

o    płatności elektroniczne

3.     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

9. Wykonanie umowy sprzedaży 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pnt.7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprze przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą. 

3.     W przypadku wyboru przez Klienta 

1.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienia zostanie anulowane.

2.   płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

3.  po wybraniu sposobu dostarczenia Zamówienia, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ppkt.4 niniejszego punktu Regulaminu)

4.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin

5.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu Zamówienia.

6.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

1.     w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub karta płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

2.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

7.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

2.   Bieg terminu określonego w pkt.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.  Konsument może odstąpić od Umowy, składając odstąpienie od Umowy - wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe zostały określone w pkt. 3 Regulaminu.

6.  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.     Skutki odstąpienia od Umowy:

1.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Jazu ul. Poznańska 466; 05-850 Ołtarzew, niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.

6.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to było potrzebne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

8.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3.     O świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

4.     W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

5.   W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Reklamacja i gwarancja 

1.     Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe

2.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego.

5.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wada towaru. 

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, żądanie Klienta uznał za zasadne.

7.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: JAZU ul. Poznańska 466; 05-850 Ołtarzew

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz pod następującymi stresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

o    http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

o    http://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

o    http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i odchodzenia roszczeń: 

o    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (DZ.U. z 2014r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

o    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.

o    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

2.     Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę - także w celu marketingowym.

3.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenia Administratora.

2.     W przypadku Klienta, który skorzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.     Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec./europa.eu/concumers/odr/.